KASAYSAYAN NG ATING BAYAN: Ang Pilipinas Noon at Ngayon

Ang aklat na ito nawa’y magbigay-daan upang maiwaksi natin ang poot, pait, at tinik sa ating buhay at kasaysayan. Bigyan natin ng patotoo ang winika ng Panginoon sa bibig ni Isaias 65:17-25. Gamitin natin ang malalim na pananampalatayang kaloob ng Diyos sa bawat Pilipino. Pagyamanin nayin ito sa paglikha natin ng bagong kasaysayan para sa bagong Pilipinas bilang tahanang nagpapahalaga sa katotohanan, katarungan, kaunlaran, at kapayapaan.

Get a Copy
Share:
i